• Babylon Health - Andrea Picchi

  Babylon watchOS V1.5

  Smart Watch

 • Babylon Health - Andrea Picchi

  Babylon iOS V1.5

  Smart Phone

 • Virgin Media - Andrea Picchi

  Virgin Media Smartphone iOS

  Smart Phone

 • Ryanair - Andrea Picchi

  Ryanair Android Watch V3

  Smart Watch

 • Ryanair - Andrea Picchi

  Ryanair watchOS V3

  Smart Watch

 • Ryanair - Andrea Picchi

  Ryanair iOS V3

  Smart Phone

 • Ryanair - Andrea Picchi

  Ryanair Android Mobile V3

  Smart Phone

 • Sony Mobile - Andrea Picchi

  Sony Mobile Xperia Assist Android

  Smart Phone

 • Ryanair - Andrea Picchi

  Ryanair iOS V2

  Smart Phone